[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 40 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
Facebook Fanpage

เมนูหลัก
  
ประวัติโรงเรียนวชิรป่าซาง  
 

ประวัติโรงเรียน


     โรงเรียนวชิรป่าซาง  ตั้งอยู่เลขที่   210  หมู่ที่   7   ถนนลำพูน  -   ลี้    ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง   จังหวัดลำพูน  ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน    ตั้งแต่ปีการศึกษา    2513 โดยมีท่านเจ้าคุณพระโสภณวชิรธรรม  เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง โดยได้รับการบริจาคที่ดินจาก  นางสงบทิพย์ สุวังบุตร  คุณหญิงโมลี   คอมันต์    นายมานิตย์   ไชยวรรณ    รวมเนื้อที่ทั้งหมด   31  ไร่   3  งาน   71  ตารางวา
    โรงเรียนวชิรป่าซางได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่เปรียบมิได้   จากการที่    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินีนาถ   ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรอำเภอป่าซางและได้ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนถาวรหลังแรกเมื่อ  วันที่   1   กุมภาพันธ์    2512    เวลา  16.19 น.     จึงถือเป็น มงคลฤกษ์ของการจัดตั้งโรงเรียน วชิรป่าซาง
    โรงเรียนวชิรป่าซาง  ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก    เมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  2513  จัดการเรียนการสอนเป็นแบบสหศึกษารับนักเรียนชั้น  ม.ศ. 1     จำนวน      2    ห้องเรียน  มีนักเรียน   72  คน  และในปีแรกของการก่อตั้ง  โรงเรียนยังไม่ได้รับอัตรา
กำลังจากกรมวิสามัญ (กรมสามัญศึกษาเดิม)  จึงขอยืมตัวข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มาช่วยราชการชั่วคราว ประกอบด้วย
นายบุญรัตน์  ตุมพสุวรรณ  ครูตรีโรงเรียนบ้านไร่ดง  ทำหน้าที่ครูใหญ่
นายดำรงค์  วงศานันท์  ครูตรีโรงเรียนบ้านป่าตาล
นางสาวสมบูรณ์  วิชัยรัตน์  ครูตรีโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย
นางสาวสมบูรณ์  วิชัยรัตน์  ครูตรีโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวชิรป่าซาง มุ่งพัฒนาการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนวิถีวัฒนธรรม ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2.   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
3.   เสริมสร้างและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.  พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
5.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
6.  ส่งเสริมเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกณฑ์โรงเรียนาตรฐานสากล2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพเป็นพลโลกเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษามีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม

กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล
3. เพิ่มสมรรถนะการบริหารการจัดการศึกษาในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
4. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้เข้มแข็งโดยใช้วงจรคุณภาพ บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นครูมืออาชีพ
6. สร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการติดตามคุณภาพ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

สุภาพ สามัคคี มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนดี มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ตราสัญญลักษณ์

เพชรฉายรัศมี มีวงกลมล้อมรอบและมีข้อความปรัชญาของโรงเรียน

ปรัชญา

สิกขากาโม ภว โหติ “ผู้ใฝ่ในการศึกษา เป็นผู้เจริญ

คำขวัญ

สุภาพ   สามัคคี   มีวินัย

สีประจำโรงเรียน

ชมพู  -  ขาว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นพิกุล