[ kruta ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สุภาวดี บุญญานุรักษ์
ชื่อเล่น : 
ตา
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
13/3/2525
อายุ : 
36
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
crutatam@gmail.com  
ที่อยู่ : 
164 ม.16
อำเภอ : 
ท่ามะกา
จังหวัด : 
กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 
71130
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาโท