ชื่อ - นามสกุล :นางสุจิตรา รุ่งวัฒนพงษ์
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานบ้าน
ที่อยู่ :210 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :0861797589
Email :wp@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : สาระกอท.
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนงานบ้าน กอท.