ชื่อ - นามสกุล :นายชัยเดช ตานุนไชย
ตำแหน่ง :นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :งานนักการภารโรง
ที่อยู่ :210 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :0820262712
Email :wp@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : นักการภารโรง
หน้าที่ในกลุ่ม : นักการภารโรง