ชื่อ - นามสกุล :นางกมลวรรณ กาวิชัย
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ :210 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :0638311916
Email :wp@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : สาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูครูผู้สอนวิชาภาษาไทย