ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธิตาพร ราชธนุ
ตำแหน่ง :นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่อยู่ :112 หมู่ 1 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :085-614630
Email :frozendisdey@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย