ชื่อ - นามสกุล :นายวีรพงศ์ แสงแฝง
ตำแหน่ง :นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่อยู่ :34 หมู่ 1 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :096-595267
Email :w.ee_ra_pong@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์