ชื่อ - นามสกุล :นายเกรียงศักดิ์ จันทร์วงค์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :210 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :053-555373
Email :wp@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานโรงเรียน