ชื่อ - นามสกุล :นางรติมา ปฤษฎางคเดชา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง
หน้าที่หลัก :บริหารงานโรงเรียน
ที่อยู่ :210 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :053555373
Email :wp@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานโรงเรียน