ชื่อ - นามสกุล :นายวิทยา กันทะวงศ์
ตำแหน่ง :นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน้าที่หลัก :ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ที่อยู่ :91/2 หมู่ 6 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Telephone :0956848731
Email :witthaya714@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู