ชื่อ - นามสกุล :นายประดิษฐ์ ภาชนนท์
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา
ที่อยู่ :210 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Telephone :0873613747
Email :wp@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : สาระสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา