ชื่อ - นามสกุล :นางรุจิรา ชัยวัง
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาเคมี
ที่อยู่ :170/1 ม.8 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :0898544066
Email :wp@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : สาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาเคมี