ชื่อ - นามสกุล :นางสุพร จอมขันเงิน
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ :ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 4 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :0861917054
Email :wp@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : สาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย