ชื่อ - นามสกุล :นางวันเพ็ญ ยาสกุล
ตำแหน่ง :แม่บ้าน
หน้าที่หลัก :แม่บ้าน
ที่อยู่ :102 บ้านหนองผ้าขาว หมู่ 5 ต.นำ้ดิบ อ.ป่าซาซาง จ.ลำพูน 51120
Telephone :0931813425
Email :teach035@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : แม่บ้าน
หน้าที่ในกลุ่ม : แม่บ้าน