ชื่อ - นามสกุล :นางสาวลภัสรดา ใจยะยอง
ตำแหน่ง :นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน้าที่หลัก :สอนรายวิชาสังคมศึกษา
ที่อยู่ :248/2 ม.2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
Telephone :0940048218
Email :ft.palmy2542@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
หน้าที่ในกลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู