หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย : spidered
อ่าน : 78
อังคาร ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศ โรงเรียนวชิรป่าซาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตาม เอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้