หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : คำสั่งโรงเรียนวชิรป่าซาง ที่ 112 /2556 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย : admin
อ่าน : 1646
ศุกร์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

อาศัยอำนาจตามมาตรา  39 ( 1 ) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาของโรงเรียน เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( 2555 – 2558) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2555 ( ปีงบประมาณ 2555–2556 )โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปโรงเรียน ปฏิรูปการเรียนการสอนและการปฏิรูปการบริหาร รวมทั้งการประกันโอกาส  การประกันคุณภาพ  การประกันประสิทธิภาพและการประกันความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  จึงมอบหมายหน้าที่ให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้