หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และยุวกาชาด โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน เดินทางไปเข้าค่ายพักแรม
โดย : spidered
อ่าน : 13
ศุกร์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

โรงเรียนวชิรป่าซางได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ค่ายฝันรัก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดและข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติยุวกาชาดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 pic1 : https://www.facebook.com/photo?fbid=1113373649138348&set=pcb.1113375279138185 pic2 : https://www.facebook.com/photo?fbid=1112745719201141&set=pcb.1112746209201092